DR. SC. MARTINA POŽAR

O prirodi strukturnih fluktuacija u kompleksnim tekućinama

Kompleksne mješavine odlikuje netrivijalna strukturna organizacija i anomalije u ponašanju termodinamičkih veličina. Kao najzanimljiviji primjer istraživane su otopine alkohola u vodi i ne-polarnim otapalima. Struktura u ovim mješavinama  ima svojstvo mikro-heterogenosti, molekule iste komponente se udružuju u domene, te nastaje separacija komponenti na skali reda veličine nanometra. Takva organizacija je direktna posljedica distribucije energije i entropije u komponentama mješavine, što ovisi o prirodi interakcija komponenti.  

Opisivanje organizacije u mješavinama na molekularnoj razini zahtijeva alate statističke fizike, koji se primjenjuju u obradi podataka iz simulacija molekularne dinamike. Ova metoda, koristeći Newtonove jednadžbe gibanja, generira vremenski ovisne konfiguracije sustava iz kojih se, pak, mogu izračunati različite veličine. U tezi se koristio programski paket GROMACS za simulacije velikog broja tekućih mješavina. Računala su se termodinamička i dinamička svojstva, strukturne korelacije, te Kirkwood-Buff integral koji daju povezuje strukturu i termodinamiku mješavine. Programi za analizu distribucija energije i entropije su originalni računski doprinos tezi. 

Glavni rezultati su klasifikacija jednostavnih, regularnih i kompleksnih otopina. Kao potpis kompleksne organizacije je definiran signal domena na malim k-vektorima u funkciji atom-atom strukturni faktor. Fizikalna načela izgradnje mikro-heterogenih agregata su ista kao i kod izgradnje micela u mikro-emulzijama, tako da se u disertaciji uspostavila poveznica između struktura na nano-skali (klasteri, domene) i mikro-skali (micele). Također, otvorile su se perspektive za primjenu novih saznanja u području biološki važnih otapala, kao što su trifluoretanol i urea, te primjene u znanosti o materijalima (sredstva za podmazivanje, čišćenje…).

Mentor: doc. dr. sc. Larisa Zoranić (Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet i Sveučilište Sorbonne – dvojni doktorat)

Natječajni rok: DOK-2014-06

Martina Požar rođena je 1989. godine u Splitu. Magistrirala je 2013. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je potom bila zaposlena kao doktorand na HRZZ projektu „MS-Formdes” u razdoblju od 2014. do 2018. godine. Doktorirala je 2018. godine u okviru združenog doktorata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Sorbonne u Parizu, Francuska. Objavila je dvanaest znanstvenih članaka u CC časopisima, izlagala na deset znanstvenih skupova te je dobitnica nekoliko nagrada, među kojima je L’Orealova nagrada „Za žene u znanosti” 2018. godine. Od akademske godine 2019./20. znanstvenu karijeru nastavlja kao docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.