DR. SC. EKATARINA KRISTAN MIOČ

Primjena dugolančanih organskih kiselina kao inhibitora korozije čelika i legura bakra

Ekatarina Kristan Mioč provodila je istraživanja na temu primjene dugolančanih organskih kiselina kao inhibitora korozije čelika i legura bakra. Cilj rada bio je pronaći najpogodniju metodu za formiranje uređenih i stabilnih samoorganizirajućih slojeva dugolančanih fosfonskih i karboksilnih kiselina koji metalnoj podlozi pružaju dobru zaštitu od korozije u prirodnim vodama. U tu svrhu ispitane su tri metode formiranja filmova: metoda uranjanja, prskanja i elektrokemijska metoda, a za svaku od navedenih metoda utvrđivan je utjecaj parametara nanošenja, kao što su temperatura sušenja i adsorpcije, vrijeme sušenja i adsorpcije, potencijal nanošenja i dr., na svojstva dobivenog filma. Budući da je najvažnije svojstvo nastalih filmova korozijska zaštita, njihova temeljna karakterizacija provedena je elektrokemijskim tehnikama: polarizacijskim mjerenjima i elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom. Izabrani uzorci dodatno su karakterizirani spektroskopskim tehnikama (infracrvena i Ramanova spektroskopija), elektronskom i optičkom mikroskopijom, kao i goniometrijom. Na temelju svih rezultata za daljnja ispitivanja stabilnosti zaštitnih filmova u realnim uvjetima, odabrana je metoda prskanja oktadecil fosfonske kiseline zbog veće praktičnosti u potencijalnoj primjeni te vrlo visoke korozijske otpornosti u simuliranoj morskoj vodi.

Istraživanja su provedena i u riječnoj i morskoj vodi pri čemu je ispitana trajnosti dobivenih zaštita u protočnim uvjetima kao i otpornosti na prisutne mikroorganizme. Utvrđeno je da filmovi oktadecil fosfonske kiseline pružaju dobru korozijsku zaštitu pri svim ispitivanim brzinama strujanja medija na obje ispitivane legure, pri čemu uspješno smanjuju i mogućnost pojave mikrobiološki uvjetovane korozije. Zadnjim korakom istraživanja ispitana je i mogućnost obnove zaštitnog filma in-situ.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije)

Natječajni rok: DOK-2014-06

Ekatarina Kristan Mioč rođena je 1989. godine u Zagrebu. Diplomski studij završila je 2014. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje iste godine upisuje doktorski studij te se zapošljava kao doktorand HRZZ. Doktorirala je 22. listopada 2018. Rektorovom nagradom za znanstveni rad nagrađena je 2013. godine a Posebnom Rektorovom nagradom 2014. Nagrađena je s tri zlatne medalje za inovaciju: „Bakar-niklena pseudo-referentna elektroda“. Dobitnica je nagrade za najbolji poster na kongresu XXIV. HSKIKI. Objavila je tri znanstvena rada, jedan stručni rad te šest radova u zbornicima skupova.  Sudjelovala je na 12 domaćih i 6 međunarodna skupova. Aktivno je sudjelovala na dva bilateralna projekta.