DR. SC. DARIO VRDOLJAK

Sastav elemenata u otolitima - izazovi i mogućnosti za rekonstruiranje ekoloških veza između staništa i vrsta

Dario Vrdoljak je doktorand na projektu „Priobalna rastilišta: obrasci procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale (NurseFish)” i fokusiran je na kvantificiranje demografskih stopa sparida po posebnim staništima, utjecajem na njihove dinamike populacija uz dopunu bioloških saznanja tih ciljanih vrsta. Osnovni ciljevi su utvrditi: prostorno-vremensko korištenja rastilišta po vrstama, granice geografske raspodjele ‚naseljenika’, stope naseljavanja i razine novačenja, višegodišnju varijabilnost u jačini godišnjih klasa i njihovu povezanost, elementarne otiske otolita pojedinog rastilišta, doprinos esencijalnih staništa odraslim populacijama, povezanosti između prijelaznih i morskih okoliša, potencijalne bioindikatore strukture zajednica nedoraslih riba i učinak transformacije staništa uslijed klimatskih i antropogenih promjena. Unutargodišnje i višegodišnje razlike u gustoći, dužinskim frekvencijama te biomasi, po različitim staništima će se utvrditi primjenom univarijatne statistike. Uz identifikaciju esencijalnih staništa istražit će se odgovor raspodjele svake vrste na prediktorske varijable okoliša. Pripremljeni otoliti će se tretirati laserskom ablacijom radi kvantificiranja elementarnih koncentracije u otolitima zbog utvrđivanja povezanost između nedoraslih i odraslih populacija, relativni doprinos esencijalnog rastilišta i  vremenske konzistentnosti tog doprinosa. Multivarijatnom analizom prostorno-vremenskih promjena strukture zajednica, uz primjenu linearne regresijske analize utvrdit će se da li uočene razlike odgovaraju jasnim dugoročnim vremenskim trendovima. Doktorand će primjeniti biološke i geokemijske metode na istraživanje esencijalnih staništa, specifičnih demografskih stopa i strukturnih promjena priobalnih zajednica riba. Doktorsko istraživanje će ojačati istraživačke kapacitete projektne grupe, a rezultati će biti primjenjivi u upravljanju ribarstvom i očuvanju biološke raznolikosti u Jadranu.

Mentorica: prof. dr. sc. Sanja Matić Skoko (Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Rođen sam 01. 10. 1989. u Splitu. Završio sam Matematičku gimanziju u Splitu 2008. godine nakon čega sam upisao Svečilišni odjel za studije mora, gdje sam završio preddiplomski studij 2011. godine te postao prvostupnik inženjer morskog ribarstva. Diplomirao sam 2014. godine te stekao titulu magistra inženjera morskog ribarstva. Zaposlio sam se na mjesto stručnog suradnika u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu 2015. godine, gdje sam obavljao poslove vezane uz  priobalni ribolov, biologiju i ekologiju riba, gospodarenje i zaštita priobalnih resursa, terenska istraživanja, prikupljanja, obradu i analizu podataka. Od kolovoza 2018. sam doktorand na projektu Nurse Fish.