DR. SC. ANTUN BARIŠIĆ

Termodinamika procesa na međupovršini inertna tvar/vodena otopina elektrolita

Uzrok postojanja naboja na površini inertnih materijala, kao i njegova pH ovisnost predmet su mnogobrojnih rasprava. Cilj doktorandovog istraživanja je objasniti ulogu međupovršinskog sloja vode na ravnotežne reakcije, distribuciju iona između međupovršinskog sloja i ostatka otopine, te električno nabijanje međupovršina. U tu se svrhu ispituju reakcije i procesi koji se odvijaju unutar međupovršine inertni materijal/vodena otopina elektrolita te se razvija termodinamički model koji opisuje procese distribucije iona između međupovršinskog vodenog sloja i ostatka otopine. Kao inertni materijali koriste se različiti materijali (dijamant, grafit, grafen, ugljikove nanocijevi, PTFE). Karakteristike međupovršinskog sloja određuju se primjenom metode potenciometrijske masene titracije i elektroforeze, te mjerenjem potencijala elektrode i potencijala strujanja. Termodinamički parametri određuju se primjenom kalorimetrijskih metoda i Van’t Hoffove izoterme. Ispitivani međupovršinski sustavi bit će simulirani molekulskom dinamikom kako bi se odredio raspored i orijentacija molekula vode i iona. Dobiveni rezultati se koriste za analizu međusobnih utjecaja površinskog naboja i naboja međupovršinske vode.

Mentor: prof. dr. sc. Tajana Begović (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Raspodjela molekula vode i iona uz površinu dijamanta. Raspodjela određena iz klasične molekulske dinamike rađene GROMACS programskim paketom

Antun Barišić diplomirao je 2016. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (tema: Termodinamičko i strukturno istraživanje kompleksiranja alkalijskih kationa sa sekundarnim i tercijarnim amidnim derivatima kaliks[4]arena u nekoliko organskih otapala; mentor: doc. dr. sc. Gordan Horvat). Iste godine se zapošljava na Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu na poziciju asistent – doktorand u sklopu HRZZ projekta „Električno nabijanje na međupovršini krutina/vodena otopina elektrolita“ (IP-2014-09-6972). Senat Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine prihvaća temu doktorske disertacije pod naslovom „Termodinamika procesa na međupovršini inertna tvar/vodena otopina elektrolita” i mentorstvom prof. dr. sc. Tajane Begović.