DR. SC. ANJA BUKOVAC

Utjecaj izmjene E- i N-kadherina na fosforilacijski status beta-katenina i epitelno-mezenhimsku tranziciju u intrakranijalnim meningeomima

Put prijenosa staničnog signala Wnt. A. Neaktivan B. Aktivan

Doktorandica se u svojem istraživanju fokusira na mehanizme epitelno-mezenhimske tranzicije (EMT) – staničnog procesa koji ima važnu ulogu u invazivnosti i metastaziranju tumorskih stanica. Poznato je da je klasični signalni put Wnt usko povezan s EMT, te da igra ulogu u staničnom pokretanju. Tako primjerice prelazak ključne molekule ovoga puta, beta-katenina, u jezgru stanice može izazvati EMT. Jedna od osnovnih karakteristika stanice koja prolazi EMT tranziciju je tzv. kadherinska izmjena u kojoj smanjenu izraženost E-kadherina, zamjenjuje pojačana N-kadherina. Stoga će istraživanje doktorandice pobliže razjasniti utjecaj izmjene E- i N-kadherina na fosforilacijski status beta-katenina u skupini tumora mozga – meningeomima. Brojnim metodama molekularne biologije ispituje se uloga molekularnih biljega mezenhimskog fenotipa (SNAIL, SLUG i TWIST1) u progresiji intrakranijalnih meningeoma. Rezultati istraživanja važni su zbog prepoznavanja molekularnih promjena odgovornih za kontrolu stanične invazivnosti te mogu ponuditi biljege progresije i nove potencijalne molekularne mete za liječenje.

Mentor: prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Elektroforeza mikrosatelitnog genskog biljega

Anja Bukovac radi kao znanstveni suradnik/asistent na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Upisuje doktorski studij biologije na PMF-u 2015. Te iste godine počinje surađivati na projektu HRZZ „WNT4EMT – Uloga signalnog puta Wnt u epitelno-mezenhimskoj tranziciji”. U studenom 2016. postaje doktorand Hrvatske zaklade za znanost, a tema doktorskog rada prihvaćena joj je 2017. Do sada je u koautorstvu objavila sedam znanstvenih radova, a prvi je autor jedne znanstvene publikacije. Aktivno je sudjelovala na 15 konferencija s 19 izlaganja. Održala je pozvano predavanje na 21. Young Neuroscientist Meetingu. Također je jedan od predavača i organizatora radionice pod nazivom “WNT4EMT” održane na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga 2018. Usavršavala se na Essential Molecular Biology – A hands-on laboratory course na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Portu. Trenutačno je doktorand HRZZ i suradnik na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti.