Odgovori na upite UIP 2019

Svi upiti vezani uz natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu uspostavni@hrzz.hr.

Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati.

Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu.

Sljedeći odgovori bit će objavljeni 26. ožujka 2019.

Uvjeti natječaja
Prihvatljivi voditelji, istraživačka grupa, suradnici
Financijski plan
 

Uvjeti natječaja


22. 03. 2019.

P: Zbunjuje me u kojem rodu treba pisati projekat. Do sada uvijek sam pisala projekat u ime cijele istraživačke grupe odnosno npr. " Mi predlažemo.....", "Voditeljica projekta XY ima iskustva u ....". 
Međutim sada me zbunjuje konkretno dio B.b. gdje u zagradi piše.... 
"istraživanja koje ste dosad, za vrijeme doktorskog studija i poslijedoktorskog usavršavanja, proveli u ovom području, najvažnije rezultate i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem te važnost uspostavljanja istraživačke grupe u ovom području istraživanja" što shvaćam kao pitanje postavljeno meni kao pojedincu.
Dakle dali da onda pišem u trećem rodu npr. "Predloženi voditelj XY kroz svoj je doktorski rad stekao je iskustvo u...." ili da pišem "Kroz svoj doktorski rad stekao sam iskustvo u..."
O: U dijelu prijave u kojem je riječ o postignućima voditelja projekta piše se u prvom licu jednine, a u dijelu prijave u kojem se navode aktivnosti projektnog tima piše se u prvom licu množine,  odnosno u onom licu koje je potrebno sukladno opisima aktivnosti.
 
P: Još nemam matični broj znanstvenika jer nisam bila zaposlena u RH i izbor u zvanje još nije proveden. Moje zapošljavanje se planira kroz nekoliko mjeseci, te ću onda dobiti matični broj i ugovor o radu. Kako se namjeravam javiti na uspostavi projekt zanimalo bi me je li moguće prijaviti uspostavni projekt i bez tog broja (dobiti ću ga tek nakon završetka HRZZ natječaja) i dostaviti ga naknadno zajedno sa ugovorom o radu ili je on potreban kod prijave? 
O: Moguće je.
 
P: Je li moguće podnijeti prijavu samo na engleskom jeziku ili se zahtjev mora podnijeti na hrvatskom i engleskom jeziku?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 10 prijavna dokumentacija mora biti na službenim obrascima na hrvatskom i na engleskom jeziku.
 
P: 1. Prema naputcima za prijavu uspostavnog projekta (UIP-2019-04) za predlagatelja stoji “da je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.”. Doktorirao sam 26. srpnja 2012., a rok za podnošenje prijave je 30. travnja 2019. godine. S obzirom na buduće rezultate natječaja te na eventualni početak projekta u 2020., moje je pitanje da li kao predlagatelj kvalificiram za prijavu uspostavnog ili istraživačkog projekta?
2.Ljubazno Vas molim da mi izrijekom navedete treba li za uspostavni projekt matična organizacija participirati u financiranju i, u kolikom postotku te vrijedi li isto i za istraživački projekt.
O: 1. Da.
2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, troškovi sufinanciranja organizacije nisu uvjet za Uspostavne istraživačke ni za Istraživačke projekte.
 
P: Mogu li se prijaviti kao voditelj na natječaj UIP-2019 ako sam trenutno suradnik na jednom tekućem HRZZ IP-2018 projektu i prijavljen sam kao suradnik na natječaj PZS-2019 koji je u postupku evaluacije.
O: Ne. Uvjeti za prijavu na natječaj navedeni su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5.
 
P: Što se događa u slučaju da predlagatelj UIP tijekom trajanja projekta odobrenog za financiranje trajno napusti matičnu ustanovu (raskid ugovora o radu)?
  1. Mora li se Zakladi vratiti dio sredstava do tog trenutka iskorišten za projekt? Ako da – koji dio sredstava se vraća i tko je obveznik (matična ustanova ili predlagatelj osobno)?
  2. Sto se događa s doktorandom zaposlenim na tom projektu?
  3. Postoji li mogućnost “prijenosa” projekta u drugu ustanovu koja bi također omogućavala izvedbu projekta?
  4. Možete li objaviti šprancu ugovora koji se potpisuje između predlagatelja, matične ustanove i HRZZ?
O: 1 – 3 Očekuje se da će predlagatelj projektnog prijedloga koji prijavi Uspostavno istraživački projekt biti zaposlen na ustanovi za vrijeme provođenja projekta. Sve navedene situacije će Zaklada naknadno vrednovati.
2. Prestankom financiranja projekta prestaje i financiranje plaća zaposlenih iz projektnih sredstava.
4. Ugovor o dodjeli sredstava nije javno dostupan već se dostavlja predlagateljima čiji su projekti odobreni za financiranje.


19. 03. 2019.

P: Molim Vas pojašnjenje vezano uz obrazac Prošireni sažetak. Iz uputa za prijavitelje ne proizlazi jasno treba li napisati sažetak od najviše 4 stranice i potom dodatno ispuniti tablicu s pitanjima ili je tablica s pitanjima predviđena za prošireni sažetak od 4 stranice pri čemu je jedna stranica predviđena za popis postignuća.
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice pri čemu popis postignuća treba biti na, najviše, jednoj stranici.
 
P: 1. Za provedbu istraživanja čiji su sudionici djeca, kako bi sve navedene aktivnosti bile moguće u laboratoriju trebamo jednosmjerno staklo i zvučnike ugrađene u strop. Mogu li jednosmjerno staklo  i  navedeni zvučnici proći pod troškove  i stavku "oprema nužna za provođenje istraživačkih aktivnosti"?
2. Također, s obzirom da će nam u ispitivanju sudjelovati djeca dobi 2-4 godine i ispitivanje će se provoditi u više navrata (longitudinalno praćenje, 10 dolazaka), je li moguće predvidjeti da roditelji djece koja su uključena u istraživanje dobiju neku naknadu, bilo novčanu ili u vidu bona ili slično?
O: Opravdanost kupnje opreme i načina osiguranja sudjelovanja u longitudinalnom istraživanju bit će predmet vrednovanja pri čemu novčana naknada nije moguća.
 
P: 1. Da li reference treba pisati i u "Proširenom sažetku" ili ih je dovoljno navesti u "Prijavnom obrascu" na mjestu gdje se i spominju?
2. U Proširenom sažetku piše da treba navesti 5 publikacija, konferencija, poglavlja u knjizi... da li se to odnosi na ukupno 5 bilo kojih od ovih stavki?
O: 1. Reference se navode samo u Prijavnom obrascu.
2. U Proširenom obrascu potrebno je navesti ukupno pet publikacija koje mogu obuhvaćati:  radove u recenziranim znanstvenim časopisima, poglavlja u knjigama, radove s konferencija, monografije, itd.

15. 03. 2019.
 
P: 1. Ako je Uspostavnim istraživačkim projektom predviđeno zapošljavanje doktoranda u skladu s dijelom Uputa da se radi o: „članu istraživačke grupe koji je student doktorskog studija ili će postati student doktorskog studija tijekom prve godine provedbe projekta i čija je tema doktorskog rada vezana uz temu istraživanja projektnog prijedloga, a za pokrivanje troškova plaće traži se potpora HRZZ-a“, može li to biti osoba koja nije poznata u trenutku prijave, već će nakon odobravanja projekta biti raspisan natječaj (za sve zainteresirane, neovisno o tome imaju li upisan doktorat ili će ga tek upisati ako budu prihvaćeni) i doktorand će tek tada biti izabran?
2. U Uputama za prijavitelje Uspostavnih istraživačkih projekata, u prihvatljivim troškovima osoblja stoji: „školarina za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine)“. Da li je ovaj trošak moguće planirati i za školarinu na doktoratu na „matičnoj“ instituciji, odnosno organizaciji koja pruža potporu voditelju projekta (dakle na kojoj je zaposlen voditelj projekta i većina istraživačke skupine)?
3. U Uputama za prijavitelje Uspostavnih istraživačkih projekata, u prihvatljivim troškovima osoblja stoji: „...Iznose plaće poslijedoktoranda i doktoranda je potrebno prilagoditi važećem koeficijentu za radno mjesto poslijedoktoranda.“  - znači li to da će izabrani doktorand primati plaću u razini plaće poslijedoktoranda tokom trajanja projekta, iako nema traženi stupanj izobrazbe (PhD),ili da se njegov koeficijent plaće usklađuje s koeficijentom npr. asistenta u znanstveno-istraživačkoj organizaciji?
O: 1. Da, zapošljavanje se provodi nakon provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, detaljnije informacije dostupne su na poveznici.
2. Troškovi školarine na matičnoj ustanovi za doktoranda zaposlenog na projektu HRZZ-a može se pokriti sukladno internim aktima organizacije.
3. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga ispravljen je netočan navod. Plaća doktoranda će se isplaćivati za radno mjesto asistenta (doktoranda). Koeficijent za izračun plaće doktoranda utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

P: Na Uspostavnom projektu se planira zapošljavanje doktoranda. Predlagatelj projektnog prijedloga bi doktorandu bio mentor. Ukoliko se na matičnoj ustanovi, na kojoj su zaposleni mentor i doktorand, ne pokrene doktorski studij, je li dopušteno da doktorand upiše doktorski studij na sveučilištu u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske? Iako bi doktorand bio upisan na doktorskom studiju izvan matičnog sveučilišta, mentor bi i dalje ostao isti (s matičnog sveučilišta ), a doktorand bi sva istraživanja provodio na matičnom sveučilištu.
O: Dopušteno je.
 
P: Da li HRZZ dozvoljava zapošljavanje i financiranje doktoranda, koji se želi prebaciti kao novak na 2. godinu Doktorskog studija - Biomedicina sa Doktorskog studija – Biotehnologija, pod novom temom koja bi bila u sklopu mog uspostavnog projekta?
Dakle, da li HRZZ dozvoljava “prebačaj”, umjesto upisa “iznova” te financira doktorat tog novaka sljedeće 4 godine ili čak 3 godine?
O: Zapošljavanje doktoranda na projektu HRZZ-a provodi se sukladno zakonu putem javnog natječaja. Ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već bio zaposlen trajanje njegovog novog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao.  
Potrebno je obratiti pozornost na to da se zaposli doktorand koji prema svom ugovoru o studiranju ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine. Dakle, trebalo bi zaposliti osobu koja još nije upisala doktorski studij ili je na početku doktorskog studija. Navedeni je uvjet uključen u ovaj natječaj jer je predviđeno da doktorand počne i provede svoje doktorsko istraživanje u okviru projekta koji financira Zaklada te da tijekom projekta izradi i obrani doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.

12. 03. 2019.

1) Ako sam dobro razumio iz projekta se istovremeno mogu financirati jedan novi doktorand i jedan novi poslijedoktorand, no ne mogu se financirati dva nova doktoranda?
2) Je li dopušteno u okviru Uspostavnog istraživačkog projekta imati savjetodavnu skupinu koju bi činili istraživači koji su doktorat znanosti stekli prije, primjerice, 10 godina? Ili na projektu ne može biti niti jedan član koji je doktorat stekao prije, primjerice, 10 godina?
3) Je li moguće u projekt uključiti stručnjake iz građevinske prakse isključivo u savjetodavnu grupu, kao suradnike. Grupa stručnjaka iz prakse bi se, primjerice, jednom godišnje sastajala s istraživačkom grupom i diskutirala rezultate istraživanja. Upisuju li se i stručnjaci iz prakse u EPP sustav?
4) Promatra li se projekt kao interdisciplinarni ukoliko su članovi istraživačkog tima iz različitih polja (npr. građevinarstvo i arhitektura) ili isključivo ako su članovi iz različitih područja (npr. tehničke i društvene znanosti)?
5) U Uputama na 7. stranici piše: "Ovim natječajem neće se financirati istraživanje čija je svrha komercijalna..." Ako bi se u okviru Uspostavnog projekta radilo na istraživanju novog građevinskog materijala i definiranju novog konstrukcijskog elementa za građenje, smatra li se to komercijalnim? U okviru projekta bi se proizveo samo onaj broj elemenata koji je nužan za provedbu eksperimentalnog istraživanja i za provjeru hipoteza.
6) Treba li doktorand financiran iz projekta biti upisan na doktorski studij na matičnoj instituciji voditelja ili je doktorandu dopušteno upisati doktorski studij na drugoj instituciji? Ukoliko doktorand smije upisati doktorski studij na drugoj instituciji, smije li ta institucija biti izvan Hrvatske, npr. u Sloveniji?
7) Je li nužno da voditelj projekta ujedno bude i mentor doktorandu financiranome iz projekta ili doktorandu mentor može biti i druga osoba s projekta ili izvan projekta?
8) Za provedbu istraživanja je neophodno imati mobilni laboratorij. Je li dopušteno sa sredstvima iz projekta financirati nabavku vozila? Je li dopušteno u okviru projekta koristiti financijska sredstva za godišnji servis, osiguranje i registraciju vozila tijekom trajanja projekta te pokrivanje troškova goriva?
9) Prema točki 1.1 u Uputama, tumačim da projekt nije dozvoljeno provoditi izvan Hrvatske? No, smiju li na projekt, u istraživačku grupu, biti uključeni i mladi istraživači izvan Hrvatske? Upisuju li se i strani državljani u EPP sustav?
10) Koristim priliku da za svaki slučaj provjerim mogu li biti voditelj na Uspostavnom projektu koji bi sada prijavljivao ako sam trenutno suradnik na jednom uspostavnom istraživačkom projektu financiranom od strane HRZZ i voditelj na jednom internom projektu, financiranome od strane matične institucije. Interni projekt će završiti do 31. 1. 2020. godine, no moguće ga je završiti i ranije ove godine, ako zbog vođenja internog projekta ne mogu biti voditelj na Uspostavnom projektu HRZZ-a koji bi sada prijavljivao? Sve ovo pitam jer mi nije sasvim jasna rečenica s 5. stranice Uputa: "u trenutku prijave ... nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-14) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva".  Spomenuti interni projekt sam preuzeo od mentora nakon što je otišao u mirovinu.
O: 1. Da
2. Uvjeti za članove istraživačke grupe opisani su u Uputama, str. 6.
3. Savjetodavna grupa nije prepoznata uvjetima ovog natječaja.
4. Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen. Tema projekta određuje znanstveno područje projekta, dok članovi istraživačke grupe mogu biti iz različitih područja ako je to potrebno za provođenje projektnih aktivnosti.
5. Ukoliko se radi o istraživanju čiji su rezultati blizu primjene u gospodarstvu predlažemo Vam da pročitate uvjete za natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“ jer se takva istraživanje ne mogu podržati u okviru ovog natječaja.
6-7 Doktorand na projektu je član istraživačke grupe i treba biti zaposlen na matičnoj ustanovi na kojoj se istraživačka grupa osniva, što je jedan od osnovnih ciljeva ovog natječaja.
8. Očekivanje je da određenu infrastrukturu osigura i ustanova što mora biti pojašnjeno u obrascu Potpora ustanove i što je jedan od važnijih kriterija vrednovanja. Sredstvima HRZZ-a mogu se pokriti troškovi opreme nužne i neophodne za provođenje ovog projekta.
9. Jedan o temeljnih ciljeva istraživanja je osnivanje istraživačke grupe na matičnoj ustanovi voditelja.
10. Ukoliko ste suradnik na jednom HRZZ projektu možete prijaviti uspostavni istraživački projekt.
 
 P: Konkretan upit, vezan uz struku (geološko inženjerstvo).
1. Za provođenje planiranih geofizičkih istraživanja, za koja posjedujemo opremu, potrebno je simultano imati pet osoba na terenu (operacije su logistički i fizički zahtjevne, mjesta međusobno udaljena desetak i više desetaka km, a mjeri se simultano, te je oprema vrlo skupa i čuva se tijekom noći). Kadar koji je obučen za to ili nisu istraživači (tehničari i stručni suradnici) ili jesu istraživači koji su doktorirali prije više od sedam godina te ne mogu biti dio istraživačke grupe. Bez da to osoblje izađe na teren, istraživanje nije moguće provesti.
Interesira me pod koju kategoriju troškova mogu uvrstiti (predvidjeti) to osoblje (dnevnice, smještaj, prijevoz) jer bez njih ja osobno (voditeljica) ostajem jedina osoba koja zna rukovati opremom, a provedba naprosto nije moguća s manje od 5 osoba koje znaju što čine.
Je li točno da potrebno tehničko osoblje kako je gore opisano treba navesti u financijskom planu pod „Materijalne troškove terenskog istraživanja“, npr. ovako: „Prijevoz, smještaj i dnevnice za tri tehnička djelatnika za provedbu aktivnosti A.7.1“. Ako ne tako i u toj potkategoriji, molila bih da navedete na koji način i u kojoj kategoriji/potkategoriji.
2. Što su točno posredni troškovi? Molila bih da se navedu primjeri. Jesu li posredni troškovi možda i troškovi poput navedenih u prethodnom pitanju?
O: 1. Prema Uputama, str. 25., za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja prihvatljivi su troškovi tehničke pomoći. Sukladno tome, dnevnice, prijevoz i smještaj za tehničare na projektu su prihvatljivi troškovi terenskog istraživanje.
2.Posredni troškovi su prihvatljivi ako su nužni za provođenje projektnih aktivnosti i opravdani prirodom projekta, detaljnije pojašnjenje se nalazi u Uputama, str. 28.  
 
P: 1. Administrativni obrazac očekuje unos znanstvenog područja. S obzirom da projekt uključuje više struka čini mi se pošteno projekt nazvati interdisciplinarnim. No, kada pogledam ponuđene opcije malo sam zbunjen. Promet i geolokacijski sustavi (i prostorno-vremenska analiza podataka), iako je riječ o tehničkim fakultetima i tehničkom institutu s kojima planiram prijaviti projekt, nalaze se u društvenim znanostima?!
- SH3_8 Mobility, tourism, transportationandlogistics
- SH3_12 Geo-informationandspatial data analysis
Ovo je ipak tehnički projekt s glavnom komponentom računarstva i druge struke nisu problem (fizika i npr. biologija), pa vas molim za prijedlog što napraviti da projekt bude najjasnije predstavljen:
a) Prijaviti projekt samo kao dio računalnih znanosti
b) Prijaviti interdisciplinarni projekt dodajući samo ona područja koja su u klasifikaciji pridružena tehničkim strukama
c) Prijaviti interdisciplinaran projekt dodajući i područja koja prema predloženoj klasifikaciji pripadaju društvenim strukama
2. U natječajnoj dokumentaciji postoji ograničenje na jednog zaposlenog doktoranda i na plaćanje jednog doktorata. Ne predstavlja li to ograničenje određenu pristranost prema znanostima koje troše mnogo na opremu i terenska istraživanja, u odnosu na one znanosti koje prvenstveno ulažu u ljude? Zar se interes HRZZ-a za većim brojem visokoobrazovanih i društvu znanja ne bi trebao očitovati upravo kroz broj doktoranda koji uspijevaju doktorirati na kompetitivnim projektima, a ne kroz sam broj projekata ili količinu opreme? Zar ljudi nisu najveća vrijednost? Molio bih vas da o tome razmislite makar u budućim pozivima. Dodatno, s ovakvim ograničenjem nemoguće je da se s UPI-a prijavi na kasniji natječaj HRZZ-a za plaću doktoranda (jer se ne može predvidjeti plaćeni doktorat), a također nema ni mogućnosti pregovaranja s tvrtkama da plate doktoranda za kojeg postoji predviđeno 
makar financiranje doktorata.
O: 1. Projekt je moguće prijaviti u području za koje je matična ustanova predlagatelja akreditirana. U Uputama, str. 16. detaljno je pojašnjeno ispunjavanje administrativnog obrasca te kako postupiti ako se prijavljuje interdisciplinarni projektni prijedlog. U prijavi projektnog prijedloga možete navesti više znanstvenih područja i polja što u konkretnom slučaju i predlažemo, a sukladno tome Vaš će projektni prijedlog biti vrednovan.
Polja koja ste naveli (SH3_8 i SH_3 12) odnose se na klasifikaciju Europskog istraživačkog vijeća.
2. Svake godine Zaklada otvara natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na koji se voditelj uspostavnog projekta može prijaviti.
 
P: 1) Je li prihvatljivo da se na projektu zaposli doktorand krajem prve godine projekta, npr. u 10., 11. ili 12. mjesecu projekta?
2) Je li prihvatljivo da doktorand zaposlen na projektu ima dva mentora, gdje bi jedan mentor bio predlagatelj projektnog prijedloga, a drugi mentor bi bio član istraživačke grupe (obojica u zvanju docenta)
O: 1.Očekuje se da doktorand stekne doktorat znanosti za vrijeme trajanja projekta.
2. Doktorand zaposlen na projektu mora biti član istraživačke grupe, doktorat mora steći na istraživanju koje je predloženo projektom i mentor mora biti član istraživačke grupe.
 
P: Je li na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca potrebno navesti Sažetak projektnog prijedloga?
O: U Prijavnom obrascu nije potrebno navesti sažetak projektnog prijedloga. Sažetak se navodi u Administrativnom obrascu te u obrascu Prošireni sažetak.
 
P: Zanima me da li na Pismu namjere za suradnike treba pisati koliko % vremena će provoditi tj. kolika im je opterećenost na projektu? Te da li treba Pismo namjere osim za članove istraživačkog tima koji nisu iz matične ustanove napisati i za suradnike koji nisu iz matične ustanove?
O: Suradnici ne dostavljaju pisma namjere niti sudjeluju u provedbi radnog plana projekta. Pismo namjere potrebno je isključivo za članove istraživačke grupe koji nisu sa matične ustanove te je u njima potrebno navesti postotak radnog opterećenja na projektu.
 
 
P: Da li je zapošljavanje doktoranda/poslijedoktoranda obavezno na Uspostavnom istraživačkom projektu? Ako nije da li nezapošljavanje utječe na vrednovanje i odabir projektnih prijedloga?
O: Zapošljavanja doktoranda i/ili poslijedoktoranda treba planirati uspostavnim projektom.
 
P: Temeljem novog natječaja za prijavu uspostavnih projekata objavljeno je da će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata.
Majka sam troje djece rođene 2008., 2010 i 2012. g, a akademski stupanj doktorice znanosti stekla sam 22.10.2010.g. Sukladno natječajnoj dokumentaciji, vrijeme od stjecanja doktorata se u mome slučaju produljuje za 48 mjeseci. Trenutno nisam voditelj niti suradnik na HRZZ projektima.
Molim Vas povratnu informaciju da li udovoljavam vremenskim uvjetima natječaja za predlagatelje projekta?
O: Prema uvjetima natječaja, str. 3, mogućnost prijave na natječaj se može produžiti sukladno navedenom, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.
 
08. 03. 2019.

P: Zanima me pošto se prijavljujem na Uspostavni i pokušavam uspostaviti novi animalni model, te me zanima sljedeće. Ako u prvoj godini ne uspijem uspostaviti dotični animalni model, da li postoji mogućnost prelaska na drugi sličan uz obrazloženje?
O: Sve izmjene projektnih aktivnosti su predmet vrednovanja te vrednovatelji ocjenjuju jesu li izmjene metodologije i smjera istraživanja opravdane.
 
P: Zanima me da li postoji neki obrazac od HRZZ za upisivanje životopisa ili se po datom predlošku z predlagatelja projekta?
O: Životopis predlagatelja projekta je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi u Prijavnom obrascu.
 
P: Zanima me koja se godina uzima kao početna kod navođenja postignuća Voditelja projekta u Cjelini A Prijavnog obrasca.
O: Prema Uputama, potrebno je navesti popis postignuća (track record) u posljednjih pet godina što se računa od roka prijave na natječaj.
 
P: Da li je dovoljno za članove istraživačke grupe iz inozemstva da na pismu namjere bude samo njihov potpis, ili je potreban njihov potpis i potpis voditelja institucije na kojoj su zaposleni?
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva pisma namjere potpisuju član istraživačke grupe i čelnik njegove matične ustanove.
 
P: Pojam datum stjecanja doktorata; iz natječaja se odnosi na datum obrane doktorske disertacije ili datum izdavanja diplome/potvrde o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti?
O: Datum kada je doktorska disertacija javno obranjena.
 
O: Molim Vas, da li se može upotrijebiti Europass-ov CV te načni redoslijed prema Vašem predlošku?
P: Životopis se treba prilagoditi formi navedenoj u Prijavnom obrascu.

Prihvatljivi voditelji, istraživačka grupa, suradnici


22. 03. 2019.

P: Što se tiče Uspostavnog istraživačkog projekta, mogu li članovi istraživačke grupe diplomirati doktora medicine više od 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj? Odnosi li se ovaj zahtjev na liječnike (i sve studente medicine) su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj?
O: Prihvatljivi članovi istraživačke grupe su: doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, te studenti.
 
P: Zanima me da li istraživače koji će mi biti članovi tima, a sada su na pozicijama postdoktoranada (njih dvoje) na fakultetima i ugovori im istječu prije kraja ovog projekta, mogu nakon isteka njihovih postdok pozicija ostati kao suradnici na projektu iako ne znaju hoće li nakon isteka ugovora odmah naći novi posao ili biti neko vrijeme na burzi? Dakle, da li suradnici na našim projektima moraju biti zaposleni ili mogu neko vrijeme (dok ne nađu posao) biti na burzi i istovremeno suradnici na UIP-u?
O: Mogu biti članovi istraživačke grupe i sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti.
 
P: Može li se član istraživačkog tima koji je u statusu postdoktoranda (po prvi put) na Sveučilištu u Zagrebu (plaća mu ide s MZO-a) nakon isteka tog statusa zaposliti u svojstvu postdoktoranda na HRZZ UIP-u (i da ga se financira s tog projekta)?
O: S obzirom da nije navedeno trajanje statusa poslijedoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu, ne možemo dati precizan odgovor. Međutim, status poslijedoktoranda na projektima HRZZ-a može biti odobren najdulje u trajanju od četiri godine uzevši u obzir koliko je osoba prethodno već bila zaposlena na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda. Prije provedbe projekta bit će dostupne detaljne upute o zapošljavanju poslijedoktoranada.
 


19. 03. 2019.

P: 1. Suradnici koji ne mogu biti dio istraživačke grupe (prošlo im je više od 7 god od doktorata) ali su bitni za provedbu projekta se navode gdje točno?
2. Da li se navode u radnom planu?
3. Da i treba i njihove životopise priložiti?
4. Da li treba pismo namjere potpisati član istraživačke grupe koji je zaposlen u matičnoj ustanovi kao i voditelj?
5. Da li pismo namjere potpisuje i suradnik koji nije dio istraživačke grupe?
O: 1. – 2. odgovori su već dostupni na mrežnoj stranici.
3. i 5. Za suradnike se ne dostavljaju životopisi niti pisma namjere; projekt provodi istraživačka grupa, a suradnike možete navesti u  Prijavnom obrascu u Cjelini B.
4. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 23 navedene su smjernice vezane za pisma namjere.
  
P: Da li je moguće za člana istraživačkog tima imati stranca koji ima manje od 7 godina nakon doktorata zaposlenog na stranoj instituciji? Osoba se bavi problematikom kojom se ne bavi nitko u Hrvatskoj i nužna je za provedbu projekta.
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici.

P: Moj plan je u Uspostavnom projektu uzeti prve tri godine doktoranta a zadnje dvije poslijedoktoranta. Zanima me da li je to na spomenuti način izvedivo.
O: Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand koji će primati plaću iz projekta HRZZ-a te treba provesti istraživanje za svoj doktorski rad. U skladu s time očekivano zaposlenje doktoranda je četiri godine.
Moguće je istodobno zaposliti doktoranda i poslijedoktoranda.
 
P: Zanima me može li za UIP član istraživačke grupe biti osoba koja je doktorirala prije godinu dana?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 6 je navedeno koje uvjete mora zadovoljiti član istraživačke grupe.
 
P: Ako se suradnici koji nisu dio istraživačke grupe spominju kroz prijavu zbog povezanosti sa projektom, ulogama u projektu, da li se uopće oni evaluiraju. Tj. da li netko tko nije dio istraživačke grupe, pošto  to ne može biti zbog uvjeta za prijavu uspostavnog projekta(maksimum 7 god od doktorata)jest zapravo suradnik i smije biti još samo na jednom projektu HRZZ suradnik ili voditelj projekta HRZZ prema uvjetu koji nalaže da suradnik može biti na maksimum 2 HRZZ projekta ili voditelj i suradnik HRZZ projekta.
P: U Uputama piše sljedeće: "u provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe"
 Moja pitanja glase:
1 . što to znači "mogu sudjelovati"?
2. ako sudjeluju, da li im se to računa kao suradništvo te mogu još samo a jednom projektu biti suradnik ili voditelj
O: U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe koja se uspostavlja za provedbu predloženog istraživanja te je predmet vrednovanja.
U radnom planu projekta kao i u administrativnom obrascu navode se samo članovi istraživačke grupe, stoga samo za njih vrijedi ograničenje o broju projekata na kojima sudjeluju.
U provedbi istraživanja može se uspostaviti suradnja s drugim istraživačima, ali ta suradnja ne može biti ključna za provedbu istraživačkih aktivnosti.


15. 03. 2019.

P: 1. Zanima me može li član istraživačke grupe biti doktorand čije je uže područje djelovanja vezano za ovaj projekt, ali doktorirat će na drugom?
2. Može li se zaposliti doktorand koji je već zaposlen u ustanovi u kojoj se provodi istraživanje, ali biti će uključen i raditi na projektu?
O: 1. Može.
2. Budući da je uvjetima natječaja predviđeno zapošljavanje doktoranda u trajanju od četiri godine, potrebno je obratiti pozornost na to da se zaposli doktorand koji prema svom ugovoru o studiranju ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine. Dakle, trebalo bi zaposliti osobu koja još nije upisala doktorski studij ili je na početku doktorskog studija. Navedeni je uvjet uključen u ovaj natječaj jer je predviđeno da doktorand počne i provede svoje doktorsko istraživanje u okviru projekta koji financira Zaklada te da tijekom projekta izradi i obrani doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.
 
P: Ako je osoba suradnik na već postojećem istraživačkom HRZZ projektu u 100% angažmanu, kako ta ista osoba može biti suradnik na uspostavnom projektu u ovom pozivu i u kojem postotku?
O: U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe, a pomoć u provedbi projektnih aktivnosti mogu obavljati i drugi istraživači sukladno Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6.
 
P: Naime, niti moji suradnici niti ja trenutno nemamo tekućih HRZZ projekata, niti smo suradnici na projektima. Stoga se prijavljujemo na aktualne natječaje "Znanstvena suradnja", "Uspostavni projekti" i "Istraživački projekti". Pošto ne možemo znati kakva će biti evaluacija projektnih prijava, pitanje glasi da li je dozvoljeno u fazi prijave da smo dodani na više projekata od dozvoljenog kao suradnici? Ukoliko netko od suradnika bude na više prihvaćenih projekata za financiranje od dozvoljenog, on će odabrati na kojem će projektu sudjelovati, a na kojem ne?
O: Odgovori na pitanja vezana uz ograničenja o sudjelovanju već postoje na mrežnoj stranici Zaklade. U EPP sustavu nećete se moći prijaviti na više projekata od onog što je dopušteno natječajem.
 
P: Može li član projektnog tima biti osoba koja je stekla doktorat znanosti, primarno je zaposlena u jednom Kliničkom bolničkom centru,  a radi kao vanjski suradnik na Medicinskom fakultetu?
Ukoliko je odgovor potvrdan, da li smo u tom slučaju obvezni priložiti odobrenje poslodavca Kliničkog bolničkog centra ili i Medicinskog fakulteta?
O: Može u skladu s uvjetima propisanima Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6. Za navedenog člana istraživačke grupe potrebno je dostaviti pismo namjere KBC-a ukoliko se projekt povodi na drugoj ustanovi.
 
P: Trenutno sam suradnik na jednom HRZZ IP-2018 projektu i prijavljen sam na natječaj PZS-2019 kao suradnik. Mogu li se prijaviti kao voditelj na natječaj UIP-2019?
U slučaju da projekt prijavljen na PZS-2019 bude odobren, imao bih opciju isključiti se s tekućeg projekta IP-2018 jer je moj doprinos mali i koncentriran u prvoj godini projekta.
S obzirom na tekst natječaja mislim da se mogu prijaviti jer "u trenutku prijave nisam voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nisam voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, neću biti prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nisam voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva;"
I "predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu" (suradnik sam na jednom tekućem projektu) i neću " biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini."
O: Odgovor na pitanje vezano uz ograničenja o sudjelovanju već postoje na mrežnoj stranici Zaklade.
 
P: Da li podnositelj uspostavnog projekta može biti perspektivni mladi znanstvenik koji u trenutku podnošenja prijave još nije formalno zaposlen na Fakultetu (zbog trenutno nepostojanja raspoloživog koeficijenta za radno mjesto), no aktivan je u nastavi te ima izbor u naslovno zvanje docenta (sa sklopljenim ugovorom za taj dio angažmana), a osobito je aktivan i u istraživačkoj domeni, jer ima izbor u zvanje znanstvenog suradnika te je i do sada bio vanjski suradnik na znanstvenim projektima HRZZ na istoj ustanovi? Potporu ustanove za vlastiti uspostavni projekt može dobiti, a očekivana mogućnost njegova zaposlenja je početak 2020.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 5 navedeni su uvjeti koje predlagatelj projektnog prijedloga mora zadovoljavati. Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta mora biti zaposlen s početkom projekta.  
 
P: 1. Mogu li članovi istraživačke  grupe koji  su doktorandi, koji sudjeluju  u  provedbi  projekta,  čija je tema  doktorskog istraživanja vezana uz predloženi projekt i očekuje se da doktoriraju tijekom provedbe projekta, a njihova je plaća osigurana iz drugih izvora i navode se kao istraživači biti jedan od članova osnovne istraživačke skupine svih 5 godina?
2. Moraju li za članove istraživače grupe koji su upisali doktorat, a dolaze iz privatnog sektora, Pismo namjere  također potpisati voditelji njihove institucije?
3. Je li moguće preko UIP poziva kupiti instrument u iznosu od 390.000 kn i instrument u iznosu od 350.000 kn što čini kumulativan iznos 740.000?
O: 1. Da.
2. U ovome slučaju s obzirom na to da se iz Vašeg pitanja može zaključiti da je izrada doktorata vezana uz provedbu projekta pismo namjere trebaju potpisati i voditelji institucije.
3. Odgovor na postavljeno pitanje nalazi se već na mrežnoj stranici Zaklade.
 
1) Može li se u projekt u svojstvu člana istraživačke grupe uključiti:
1a) docent sa sveučilišta B iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
1b) docent sa sveučilišta C iz, primjerice, Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
 2) Može li se u projekt u svojstvu suradnika uključiti:
2a) osoba iz prakse, koja ima ured u Hrvatskoj?
2b) docent sa sveučilišta B iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
2c) docent sa sveučilišta C iz, primjerice, Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
2d) profesor sa sveučilišta C iz, primjerice Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 15 godina bez prekida u karijeri
2e) docent sa sveučilišta A iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 15 godina bez prekida u karijeri
 3) U projekt bi se uključivali studenti preddiplomskog i/ili diplomskog studija. 
Treba li za njih navoditi imena?
Ako student diplomira tijekom trajanja projekta je li ga moguće zadržati na projektu u svojstvu suradnika
ako student diplomira, može li ga se zamijeniti s drugim studentom?
O: 1. U Uputama, str. 6. navedeni su uvjeti koje mora zadovoljavati član istraživačke grupe.
2. Ne možete nikoga uključiti na projekt u svojstvu suradnika.
3. Članovi istraživačke grupe unose se imenom i prezimenom u Radni plan i u ostalu prijavnu dokumentaciju u kojoj je potrebno. Vezano uz Vaša pitanja koja se odnose na provedbu projekta upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za projekte HRZZ-a http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2274
 
P: Zanima me da li mogu prijaviti uspostavni istraživački projekt kao voditelj ako sam zaposlena na određeno vrijeme kao poslijedoktorand te mi ugovor ističe za vrijeme trajanja projekta (2021. godine).
P: Već deset godina sam zaposlena na javnom institutu, kao znanstveni novak – na mjestu asistenta. Zbog prekida u karijeri (dva porodiljina dopusta) šestogodišnji ugovor za znanstvenog novaka istekao je u drugom mjesecu 2019. Trenutno sam u postupku dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za poslijedoktoranda. Nakon isteka ugovora za znanstvenog novaka dobila sam ugovor o radu do 31.12.2019.
Mogu li biti predlagatelj projekta na pozivu Uspostavni istraživački projekti 2019.? Da li bi bilo prihvatljivo ukoliko u pismu potpore institucije bude navedeno osigurano radno mjesto tijekom trajanja projekta?
Trenutno sam suradnik sam na uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ-a do 2023.
O: Predlagatelj projektnog prijedloga u trenutku prijave potporom organizacije mora jamčiti da je voditelj projekta zaposlen tijekom trajanja projekta. 
 
P: Mogu li članovi istraživačke grupe može biti istraživači s hrvatske i/ili inozemne institucije koji su zaposleni na određeno, a stekli su doktorat 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj?
O: Da.
 
P: Doktorirala sam 10.12.2010. godine, i od tada do danas imala jedan porodiljni - za koji se (ako sam dobro shvatila) računa 16 mjeseci trajanja. Kad se sve to zbroji dolazim do datuma 10.4.2019. sto je u vremenu prijave projekta, ali 20 dana prije konačnog roka.
Postoji li mogućnost da budem član istraživačke grupe na UIP-u ili se zbilja računa samo konačni datum prijave, 30.4.2019.?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6 prihvatljivi članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj.
 
P: Na uspostavnom istraživačkom projektu mora biti prijavljen doktorand koji će doktorirati na tom projektu
2. Član istraživačke grupe može biti doktorand koji će raditi važan dio istraživanja ali doktorirat će na drugom projektu
3. Doktorand može biti osoba već zaposlena u ustanovi gdje će se provoditi ovaj projekt i dobiva plaću od te ustanove. Da li se i tada planira njegova plaća iz ovog projekta ili samo troškovi doktorata?
O: 1. Doktorand čije se zapošljavanje planira na projektu, odnosno čija će plaća biti pokrivena iz sredstava projekta, za vrijeme trajanja projekta treba izraditi i obraniti doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.
2. Da.
3. Ukoliko doktorand već prima plaću na ustanovi, iz sredstava projekta mogu se tražiti sredstva za školarinu.
 
12. 03. 2019.

P: 1. Mogu li članovi istraživačke skupine biti studenti doktorskog studija koji nisu zaposleni na fakultetu? Je li oni imaju status doktoranda ili status doktoranda ima samo član koji je zaposlen na puno radno vrijeme? Također druga dva člana su doktorandi na fakultetu (asistenti) i koji oni imaju status?
2. Što znaci status suradnika? Može li osoba koja je zaposlena na zdravstvenoj ustanovi i na specijalizaciji je  i planira upisati doktorat može biti član istraživačke skupine?
O: 1. Članovi istraživačke grupe mogu biti studenti doktorskog studija bez obzira na mjesto zaposlenja ako je njihovo sudjelovanje na projektu opravdano temom istraživanje. Status doktoranda na projektu imaju samo studenti zaposleni na projekt putem natječaja koji financira HRZZ. Sve osobe koje zadovoljavaju uvjete za prihvatljive članove istraživačke grupe propisane Uputama, str. 6., mogu se uključiti na provedbu projekta.
2. Na drugo pitanje odgovor već postoji na mrežnoj stranici Zaklade.
 
P: 1. Može li se status člana istraživačke grupe dati osobi koja nije stekla doktorat znanosti (npr. stručni suradnici, viči stručni suradnici i stručni savjetnici u javnim znanstvenim institutima)?
 2. Treba li za članove istraživačke grupe uz životopis također priložiti TrackRecord po uzoru na obrazac prijavitelja ili ne?
O: 1. Popis prihvatljivih članova istraživačke grupe naveden je u Uputama, str. 6.
2. U životopis suradnika je potrebno navesti informacije iz kojih će se dobiti uvid u kompetencije suradnika relevantne za provedbu projekta. Može se koristiti i predložak za životopis prijavitelja, no u skladu sa dozvoljenim ograničenjima.
 
P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti zaposleni ili primati stipendiju u nekoj inozemnoj ustanovi/sveučilištu? Moraju li svi članovi istraživačke grupe biti zaposleni na matičnoj ustanovi/predlagatelju?
U praksi, bi li bilo moguće da istraživački tim čine voditelj projekta, doktorand koji će biti zaposlen na projektu i član grupe koji je zaposlen u inozemstvu, ali ravnopravno doprinosi istraživanjima, uz privolu svoje matične organizacije?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici zaposleni na inozemnim ustanovama kao i znanstvenici zaposleni na matičnoj ustanovi voditelja projekta.
Navedeni prijedlog članova istraživačke grupe je prihvatljiv ako je usklađen s općim uvjetima natječaja.
 
P:U tekstu Natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04  piše "najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom)".
Može li nova istraživačka grupa biti sastavljena od voditelja/prijavitelja, doktoranda i posliedoktoranda zaposlenog na određeno vrijeme, 1-2 godine, te članova koji su prijavljeni kao suradnici.
O: Zapošljavanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda obavezno je u punom radnom vremenu.
Suradnici ne mogu biti članovi istraživačke grupe, ali mogu pomagati u provedbi projekta.
 
P: Da li osoba sa sljedećim karakteristikama može biti budući doktorand na HRZZ uspostavnom projektu kojemu se planira u financijskom planu plaća u sljedeće 4 godine:
1. ako je već bila suradnik na istraživačkom HRZZ projektu koji završava u2019.-toj, no nije dobivala plaću preko HRZZ projekta
2. imala je upisan doktorski studij (jedan smjer) no nije obranila doktorat
3. sada bi upisala opet doktorski studij (drugi smjer) na planirano mjesto doktoranda koji dobiva plaću od HRZZ
O: Zapošljavanje doktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost mora se provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ostalim propisima i koeficijentima koji vrijede pri ustanovi na koju se zapošljava. Po izboru kandidata Zaklada daje suglasnost temeljem dostavljene dokumentacije. Po dobivanju suglasnosti Zaklade može se potpisati ugovora s kandidatom.
 
P: Da li osoba koja je suradnik na aktivnom Istraživačkom projektu koji završava 31.03.2021 može biti prijavljena kao istraživač na dva uspostavna projekta na ovom natječaju?
O: Jedan istraživač može istodobno biti aktivan na dva HRZZ projekta.
 
P: Na koji je način predviđeno formalno evidentiranje aktivnosti i uloge suradnika na projektu kojima je od doktorata prošlo više od sedam godina te samim time ne ulaze u kategoriju prihvatljivih članova istraživačke grupe.
Obzirom na važnost ove kategorije suradnika za kvalitetu provedbe samog istraživanja, zanima me je li njihovo uvrštavanje predviđeno samo u narativnom dijelu projektne prijave, primjerice u Cjelini B a. Trenutno stanje u području istraživanja, gdje se navodi sljedeće: „Navedite članove istraživačke grupe i suradnike na projektu i opišite koja će biti njihova uloga.“ (str. 19. Uputa) ili ih se navodi još negdje u projektnoj prijavi.
Također, molim Vas dodatna pojašnjenja vezana uz pitanje na koji je način predviđeno evidentiranje radnog opterećenja ove kategorije suradnika u slučaju da projekt bude prihvaćen za financiranje, obzirom da nisu predviđeni radnim i financijskim planom.
O: Ulogu suradnika je moguće navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini B.
Postotak sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen. Očekuje se da projektne aktivnosti provodi u najvećoj mjeri istraživačka grupa.
 
P: Mogu li kao članovi istraživačke skupine biti uključeni i istraživači (do 7 godina od doktorata) iz inozemstva (glavni partner projekta je strana institucija iz Francuske) te može li im se platiti dolazak u Hrvatsku na radne sastanke i radionice, kao i odlazak hrvatskih članova istraživačke skupine na radionice i radne sastanke sa ostalim članovima u Francusku?
Također, mogu li i stariji istraživači (koji su stekli doktorat prije više od 7 godina) biti imenom i prezimenom uključeni u projekt i na koji način? Može li se u opisu projekta i metodologiji istraživanja navesti njihova imena ako su važni (kao mentori) za provedbu određenih projektnih aktivnosti te mogu li ući u financijski plan pod stavkom 'gostovanje inozemnih znanstvenika'?
O: 1. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva. Prihvatljivi troškovi opisani su u Uputama, str. 25. Prijava partnerske ustanove iz inozemstva nije predviđena ovim natječajem, pa Vas upućujemo da pogledate i druge natječaje Zaklade ukoliko bi se projekt više uklapao u te programe.
2. Uloga znanstvenika koji su stekli doktorat prije više od 7 godina može biti opisana u Prijavnom obrascu, međutim ne mogu biti navedeni u radnom planu niti je moguće planirati troškove za njih. Dozvoljeni troškovi opisani su u Uputama za prijavitelje.
 
P: 1. Želio bih na HRZZ-UIP surađivati s kolegicom iz Makedonije (Makedonsko državljanstvo) zbog podataka potrebnih za istraživanje. Na koji način je mogu uključiti u projekt, a da joj s projekta bude moguće platiti posjet na kojem će nas (članove tima) upoznati s podatcima i načinu rada s tim podatcima?
2. Na projektu razlikujemo članove tima (grupe) i suradnike (iako nije uvijek jasno preklapaju li se te dvije skupine ili ne).
Pretpostavljajući da se skupine ne preklapaju zanima me može li član istraživačke grupe biti kolegica s druge institucije kojoj je prošlo manje od 7 godina od doktorata?
3. Može li član istraživačke grupe biti osoba koja ima više od 7 godina od doktorata ukoliko je imala prihvatljive pauze u karijeri (dakle, iste uvjete kao i voditelj tima - na str. 2 se ne doima da se primjenjuju isti uvjeti)?
4. Je li provjera patentabilnosti prihvatljiva aktivnost, odnosno može li se uključiti u financijski plan, postoje li financijska ograničenja ili nužne komponente?
O: 1. Planiranu suradnju moguće planirati isključivo u okviru prihvatljivih troškova navedenih u Uputama, str. 25.
2. Može.
3. Prihvatljivi članovi istraživačke grupe su znanstvenici koji su stekli doktorat do najviše 7 godina u skladu sa opravdanim prekidima u karijeri što je pojašnjeno fusnotom u tekstu Natječaja “Uspostavni istraživački projekti”, str. 3.
4. Troškovi patentiranja ne mogu se prikazati projektom.
 
P: Doktorirala sam 2011. godine te sam u tome trenutku po svim uvjetima 'osim petogodišnjeg docentskog staža) uključujući objavljene radove ispunjavala uvjete za izvanrednog profesora. Docent sam postala 2014. godine. Godinu dana ranije, 2013. godine, na našoj skupini predmeta na fakultetu gdje smo nastavu do tada obavljale dvije profesorice i ja, jedna je profesorica umirovljena. Nakon toga smo preostala profesorica i ja same držale svu nastavu dok i ona nije umirovljena 2016. godine. Nekoliko mjeseci prije njenoga umirovljenja dobili smo asistenta doktoranda, s kojim sam sama držala svu nastavu (cca 500 norma sati za mene) do kada 2018. godine nismo dobili još jednoga asistenta te smo sada ekipirani.
Ja sam i dalje jedini nastavnik na desetak predmeta koji može biti voditelj kolegija te držati predavanja i seminare te će tako biti minimalno do 2022. godine ukoliko bi asistenti doktorirali u roku, što po mojoj procjeni nije izgledno.
Moje je pitanje: postoji li mogućnost da HRZZ uvaži ove okolnosti te mi dopusti prijavljivanje na uspostavni projekt. Naime zbog iznimno velikoga nastavnoga i administrativnoga opterećenja od 2013. do 2018. godine nisam uspjela adekvatno razvijati i znanstveni dio karijere te sam tek sada u mogućnosti uspostaviti svoju istraživačku grupu.
Također, ukoliko imamo inozemnog partnera na projektu, može li se u troškovima predvidjeti radno mjesto, primjerice u 50% radnoga vremena, za osobu zaposlenu na instituciji inozemnoga partnera. Ukoliko da, je li predviđena plaća usklađena s onima kakve su na toj instituciji (što je više nego u Hrvatskoj).
O: 1. U Uputama, str 5., detaljno su pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljavati predlagatelj projektnog prijedloga.
2. Na projekt s roka UIP-2019-04 moguće je zaposliti isključivo doktoranda i/ili poslijedoktoranda u punom radnom vremenu. Inozemni partneri nisu predmet ovog programa te Vas upućujemo da se informirate i o ostalim natječajima HRZZ-a.
 
P:Doktorirao sam 17.11.2017. mogu li prijaviti uspostavi? Tj. Gleda li se godina doktorata ili točan broj dana?
O:Prema Uputama, str. 5., prijavitelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.
 
08. 03. 2019.
 
P: Da li članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva koji zadovoljavaju kriterij o 7 godina od doktorata? / Molila bih Vas za informaciju: mogu li članovi istraživačke grupe biti znanstvenici koji rade na institucijama izvan RH ako ispunjavaju ostale propisane uvjete?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti i znanstvenici iz inozemstva ako ispunjavaju sve propisane uvjete.
 
P: Dali član istraživačke grupe može biti istraživač s inozemne institucije koji ima između 5-7. godina od stjecanja doktorata? S obzirom da osnivam nove istraživačke teme u HR nužna mi je suradnja s inozemstvom te transfer znanja.
O: Mogu.
 
P: U najavi raspisivanja natječaja za IP i UIP 2019 (objavljenoj na mrežnim stranicama HRZZ-a 07.01.2019.) stajalo je da „Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, sukladno uvjetima natječaja.“  Međutim, u otvorenom natječaju navedeno je samo „…predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu…“
Znači li to da, ako sam suradnik na 2 istraživačka HRZZ projekta, bez obzira što jedan od ta 2 projekta završava tijekom 2019. godine, ne mogu prijaviti UIP na ovom natječajnom roku
O: Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, što bi u konkretnom slučaju značilo da možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj UIP-2019-04.
 
P: 1. Mogu li istovremeno na projektu biti zaposleni jedan doktorand i jedan poslijedoktorand?
2. Može li se status istraživača dodijeliti osobi koja će doktorirati prije početka projekta, a njeno sudjelovanje u istraživačkoj grupi se planira od 2. godine projekta?
3. Može li se status istraživača dodijeliti nezaposlenoj osobi koja je stekla doktorat do prije 7 godina do datuma isteka za prijavu na natječaj UIP-2019-04?
4. Može li se status istraživača dodijeliti osobi zaposlenoj u privatnom sektoru koja je stekla doktorat do prije 7 godina do datuma isteka za prijavu na natječaj UIP-2019-04?
5. Može li se i pod kojom kategorijom prijaviti asistent na fakultetu koji za vrijeme trajanja natječaja je još na doktoratu, a tema mu je bliska temi projekta?
O: 1-4 Može
5. Prema Uputama, prihvatljivi članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te studenti.
 
P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti studenti? Koji status se dodjeljuje studentima prilikom prijave projekta?
O: Studenti se navode u statusu suradnika, jednako kao i svi ostali suradnici (osim doktoranada i poslijedoktoranada).
 
P: navodi se da opis Istraživačke grupe tj. pojedinačne uloge članova treba opisati na 1 stranici. Citiram. "Dio a. Istraživačka grupa (opišite uloge i zadaće članova planirane istraživačke grupe te postotak vremena koje će posvetiti projektnom prijedlogu) (najviše 1 stranica)"
Da li se to misli da svi suradnici moraju biti na jednoj stranici ili svaki na najviše jednoj stranici?
O: Opis istraživačke grupe sa članovima i njihovim zadaćama je potrebno opisati na jednoj stranici.
 
P: Da li osoba koja nema broj znanstvenika (samo doktorand s upisanim doktorskim studijem, nije u službi asistenta još uvijek) može biti član istraživačkog tima?
O: Student doktorskog studija može biti prijavljen u statusu suradnika ako je njegov angažman potreban na projektu – njegov angažman treba biti vidljiv u radnom planu s obzirom na to da studenti mogu biti članovi istraživačke grupe.
 
P: Kako se dokazuje status suradnika koji ne ulazi u kategoriju istraživačke grupe (“1.2 Tko može biti predlagatelj projektnog prijedloga i član istraživačke grupe?, U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.”)? U konkretnom slučaju radi se o 4 istraživača s inozemnih institucija (Nizozemska, Švicarska, Češka i Njemačka) kod kojih bi se vršilo usavršavanja članova istraživačke grupe (“2.4.5 Financijski plan, Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, 4) DISEMINACIJA I SURADNJA, usavršavanje za voditelja projekta i članove istraživačke grupe”), posebice doktoranda (kojemu je istraživač iz Njemačke planiran kao ko-mentor uz mene kao drugog ko-mentora) koji se planira uzeti na projekt.
O: U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači u statusu suradnika, međutim, suradnici nisu članovi istraživačke grupe te stoga nisu uključeni u radni i financijski plan.
Suradnike je moguće spomenuti u opisu projekta u Prijavnom obrascu.
 
P: Da li član istraživačke grupe može biti istraživač koji ima 5-7 godina od doktorata i trenutno je suradnik na HRZZ projektu koji završava 31.8.2019. te je suradnik na dva projekta koja su predana na natječaj  PZS-2019-02?
O: Navedeni suradnik ne može biti član istraživačke grupe na natječaju UIP-2019-04.
 
P: Da li se mogu financirati npr. kratkoročni boravci novozaposlenih doktoranata na stranim institucijama?
O: Ako se kratkoročni boravci odnose na usavršavanje doktoranda koji je zaposlen na projekt s natječaja UIP-2019-04, prihvatljiv je trošak usavršavanja u trajanju do 14 dana.
 
P: Ako je istraživač koji ima doktorat više od 7 godina suradnik na projektu, a nije član istraživačke grupe, dali se njemu mogu platiti npr. troškovi odlaska na konferencije i sl.?
O: Svi troškovi su prihvatljivi samo za članove istraživačke grupe.
 
P: Što znači "Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand, u trajanju od predvidivo 4 godine"? Je li zapošljavanje doktoranda u punom radnom vremenu obavezno? Planiram u sklopu financijskog plana financiranje jednog doktorata, međutim ne u punom radnom vremenu doktoranda. Je li to moguće?
O: Ako se na uspostavni istraživački projekt zapošljava doktorand, njega je obvezano zaposliti u punom radnom vremenu na razdoblje do najviše 4 godine. Zapošljavanje u nepunom radnom vremenu nije prihvatljivo. Članovi istraživačke grupe mogu biti i doktorandi čija se plaća financira iz ostalih izvora. 
 
P: Zanimala bi me koja je tolerancija na uvjet o stjecanju doktorata znanosti kod prijave Upostavnih istraživačkih projekata.
Naime, doktorirao sam 02.05.2017. čime mi na dan zatvaranja 30.04.2019. nedostaje dva dana da ispunim uvjet od najmanje 2 godine.
Znače li ta dva dana automatsko odbijanje projektnog prijedloga ili će biti prihvaćen na ocjenjivanje ?
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.
 
P: Zaposlenica sam Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i planiram prijaviti projekt na natječaj za Uspostavnu potporu koji je raspisan 28. veljače 2019. godine. Prije same prijave, zanima me što se događa ukoliko projekt bude prihvaćen te ukoliko, tijekom provedbe, voditelj projekta ode na rodiljni dopust? Što se događa ukoliko doktorand ode na rodiljni dopust?
P: Kakva su pravila ukoliko potencijalna voditeljica ili pak neka od članica tima ima porodiljini tijekom trajanja projekta - sto se u tom slučaju događa s projektom? Da li je predvidjena takva mogućnost?
P: Što ako tokom trajanja uspostavnog istraživačkog projekta voditelj projekta ode na plaćeni (ili neplaćeni) dopust, zbog razloga koji nemaju izravne veze sa samim projektom (npr. obnašanje javne dužnosti, rodiljni dopust, usavršavanje u inozemstvu, i sl.)? Da li se projektne aktivnosti (i zacrtani rezultati) privremeno „pauziraju“  u periodu odsustva voditelja projekta i nastavljaju nakon njegovog povratka ili postoji obaveza izvršavanja tih aktivnosti uz preuzimanje obaveza vođenja projekta od strane nekog drugog člana istraživačke skupine?
O: U slučaju da voditelj projekta ode na porodiljin dopust može tražiti mirovanje projekta do povratka. S druge strane, ako doktorand ide na porodiljin dopust, projektne aktivnosti za koje je bio zadužen preraspodjeljuju se ostalim članovima istraživačke grupe.
Osim zdravstvenih razloga i nepredviđenih situacija, sve ostale situacije pojedinačno će se razmatrati s obzirom na specifičnosti ovog natječaja i činjenicu da njima voditelj projekta pokreće vlastitu istraživačku grupu.
 
P: 1. Navedeno je očekivanje da voditelj UIP-a za provedbu troši 70% svog radnog vremena. Odnosi li se isto na suradnike?
2. Postoji li mogućnost da stranci budu suradnici na projektu?
3. Da li je ovaj UIP namijenjen znanstvenicima u početnoj fazi karijere - dakle docentima ili se na njega mogu prijavljivati i npr. izvanredni profesori - ako zadovoljavaju kriterij da nije prošlo vise od 7 godina od doktorata?
O: 1. Doktorand i poslijedokorand koji se zapošljavaju na trošak HRZZ-a 100 % svog radnog vremena trebaju posvetiti projektnim aktivnostima, dok za ostale suradnike postoci radnog vremena nisu definirani.
2. Članovi istraživačke grupe mogu biti iz inozemstva.
3. Na natječaj UIP-2019-04 mogu se prijaviti i izvanredni profesori ako zadovoljavaju kriterije za predlagatelja projektnog prijedloga.
 
P: Ja sam poslijedoktorand na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru s punim radnim vremenom. Ugovor mi traje do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta, najduže do 23.10.2020. Moje pitanje je: mogu li biti predlagatelj projektnog prijedloga premda trenutno nisam u stalnom radnom odnosu?
U slučaju da se zahtjeva da predlagatelj u trenutku prijave bude u stalnom radnom odnosu, da li je moguća prijava koja bi bila uvjetovana time da do početka projekta pređem u stalni radni odnos?
O: Prema Uputama, u trenutku prijave predlagatelj projektnog prijedloga mora biti u stalnom radnom odnosu.
 
P: Trenutno sam zaposlena na jednom institutu u inozemstvu te sam doktorirala u 11. mjesecu 2017. Zanima me da li se mogu prijaviti na natječaj za uspostavne projekte kako bi svoju karijeru nastavila u Hrvatskoj, također s obzirom na to da bi tek s predviđenim početkom projekta (siječanj 2019.) napunila dvije godine od doktorata.
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.
 
P: ja sam voditelj individualnog projekta kojeg financira Sveučilište u Rijeci (financije vrlo male, tek za jedan kongres ili članarinu, čisto simbolično) bez mogućnosti financiranja laboratorijskog rada.
Ujedno ću biti prijavljena kao suradnik na Istraživačkom projektu HRZZ-a na ovom tekućem natječaju 2019. godine.
Pitanje glasi: Da li se ja mogu prijaviti kao voditelj Uspostavnog projekta HRZZ-a na ovom tekućem natječaju 2019. godine?
O: Što se tiče ograničenja sudjelovanja u natječajima HRZZ-a, u ovoj situaciji moguće je prijaviti Uspostavni istraživački projekt.
 
P: stekao sam doktorat prije godinu i pol dana. Mogu li se svejedno prijaviti na natječaj?
O: Prema Uputama, predlagatelj prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.
 
P: molio bih Vas za informaciju vezano za prijavu uspostavnog projekta (2019), naime prošle godine sam prijavio ERC Starting grant koji je trenutno u postupku evaluacije (voditelj) a obzirom na  članak u natječaju:
„u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva“
Da li svejedno mogu prijaviti Uspostavni istraživački projekt?
S obzirom da mi je od doktorata prošlo 6.5 godina ako ne mogu, onda planiram prijavu Istraživačkog projekta.
O: Prema Uputama, str. 5., zadovoljavate uvjete za prijavu projektnog prijedloga na natječaj UIP-2019-04 s obzirom da trenutno niste voditelj ERC projekta.
 
P: da li se u pravila o prihvatljivim prijaviteljima i suradnicima na uspostavnim i istraživačkim projektima ubrajaju i projekti "Znanstvena suradnja" u programu suradnje s dijasporom i "Stjecanje iskustva" u programu povezivanja znanstvenika. Konkretnija pitanja glase:
1. da  li moguće biti istovremeno biti suradnik na projektima u programima "Znanstvena suradnja", "Istraživački projekti" i "Uspostavni projekti",
2. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu "Uspostavni projekti" i suradnik u programima "Istraživački projekti" i "Znanstvena suradnja",
3. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu "Istraživački projekti" i suradnik u programima "Uspostavni projekti" i "Znanstvena suradnja",
4. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu "Stjecanje iskustva" i suradnik u programima "Istraživački projekti" i "Znanstvena suradnja".
O: 1-4 ni jedna od navedenih kombinacija nije prihvatljiva s obzirom na ograničenja o sudjelovanju na HRZZ projektima koje obuhvaća i sudjelovanje na projektu PZS.
 
P: Kao voditelj sam prijavila projekat u sklopu PZS-2019-02 te sam suradnik na HRZZ projektu koji završava 31.8.2019. Prema tome, nisam voditelj ni jednog trenutnog projekta, a s početkom ovog projekta završit će i projekat na kojem sam suradnik. Mogu li prijavit UIP-2019-04 kao voditelj? Na radionici za PZS-2019-02 bilo nam je rečeno da će to biti moguće.
O: Moguće je prijaviti PZS-2019-02 i UIP-2019-04, no u slučaju da oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, voditelj projekta morat će odabrati koji će projekt provoditi.
 
P: Da li voditelj uspostavnog projekta može biti suradnik na još jednom uspostavnom projektu?
P: Znači li da predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta nije u mogućnosti biti istovremeno i suradnik na drugom uspostavnom istraživačkom projektu u istom pozivu? Također, znači li i da predlagatelj uspostavnog projekta ne može istovremeno biti ni suradnik na istraživačkom projektu koji se prijavljuje na ovom pozivu?
O: Prema Uputama, voditelj projekta s natječaja UIP-2019-04 ne može prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04), međutim može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini.
 
P: U Natječaju za Uspostavne istraživačke projekte piše da od doktorata smije proći najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj. Ja sam doktorirao 18.04.2012. sto je 12 dana prije roka za predaju projektnog prijedloga. Da li to znaci da vise ne mogu prijaviti Uspostavni istraživački projekt nego isključivo standardni Istraživački projekt?
O: U ovom slučaju može se prijaviti samo Istraživački projekt.
 
P: Želio bih se prijaviti za uspostavni projekt, međutim doktorirao sam 30. ožujka 2012. godine čime, za mjesec dana prelazim ograničenje od maksimalno 7 godina od doktorata do trenutka prijave, koji je kraj travnja. Zanima me znači li ovo automatsku eliminaciju zbog formalnih razloga, ili se ipak mogu javiti.
O: Prema uvjetima natječaja UIP-2019-04 predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najviše sedam godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj, što je u ovom slučaju 30. travanj.
 
P: Kako mi ugovor na određeno vrijeme na mjestu višeg asistenta/poslijedoktoranda ističe početkom srpnja 2019, a očekivani početak financiranja uspostavnog HRZZ projekta je siječanj 2020, da li spadam u kategoriju koja se može prijaviti kao predlagatelj projektnog prijedloga?
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga u vrijeme prijave projekta mora biti zaposlen na ustanovi na kojoj planira provoditi istraživanje.

Financijski plan


22. 03. 2019.

P: Ljubazno molim pojašnjenje vezane za troškove nabavke ili nadogradnje opreme vrijednosti veće od 400 000 kuna.
1. Odnosi li se te na pojedinačnu nabavu (jedan instrument ne smije biti skuplji od 400 000 kuna) ili na ukupnu nabavku i nadogradnju sve opreme tijekom trajanja projekta?
2. Ukoliko se to odnosi na ukupnu nabavu opreme, gdje je granica između sitne laboratorijske opreme (npr. analitičke vage, miješalice i grijači koji bi bili uvršteni u kategoriju troškova istraživanja) i ovakvih instrumenata koji predstavljaju nabavu/nadogradnju postojeće opreme?
3. Odnosi li se iznos od 400 000 kn na cijenu s ili bez PDV-a?
4. Također, ulazi li novi software za postojeću opremu u kategoriju nadogradnje opreme ili u neku drugu kategoriju?
5. Treba li na bruto II plaću doktoranda isplanirati i dodati troškove prijevoza, regresa, božićnice i sličnih davanja koja proizlaze iz radnih prava?
6. Da li je uz nabavku nove opreme moguće organizirati usavršavanje za članove projektnog tima, a od strane proizvođača/dobavljača vezano za novu ili nadograđenu opremu?
7. Kod odlazaka na kongres je li moguća rezervacija i plaćanje smještaja preko servisa booking.com ili airbnb, koji su u pravilu jeftiniji i fleksibilniji od hotela, ali nemaju predračun niti izdaju R1 račune?
O: 1. -2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26. u kategoriji 3. Oprema, nije prihvatljiva nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna, što se odnosi na cijenu pojedinačnog komada opreme. U kategoriji 1. Troškovi istraživanja ne unose se troškovi opreme nego troškovi materijala za provedbu istraživanja.
3. Svi troškovi koji su prihvatljivi izražavaju se u kunama s uračunatim PDV-om.
4. Nabavu novog softwarea moguće je prikazati u potkategoriji Nova oprema.
5. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 27, u fusnoti 7 pojašnjeni su troškovi koji pripadaju obračunu bruto II plaće.
6. Troškove je moguće navesti u financijskom planu. Opravdanost troškova posebno će se vrednovati.
7. Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća, str. 13., u kojima je navedeno da svi računi trebaju glasiti na matičnu ustanovu, osim računa za smještaj i prijevoz koji mogu glasiti na fizičku osobu. U tom slučaju potrebno je dostaviti dokaz da je ustanova refundirala trošak putem putnog naloga, bankovnog izvatka ili isplatnice.
S obzirom na to da većina portala ima mogućnost izdavanja predračuna i R1 računa upućujemo Vas da detaljne informacije potražite na njihovim mrežnim stranicama. Na računu troška smještaja treba biti vidljiv broj osoba (boravišne pristojbe), te svi ostali podaci koje račun mora sadržavati.


19. 03. 2019.

P:  Imam pitanje vezano uz financijski plan pri prijavi Uspostavnih istraživačkih projekata. Da li je moguće kupovati polovnu (već korištenu) opremu kojoj cijena ne prelazi 400 000 kn po komadu?  
O: Načelno, natječajem je predviđena nabavka sitne znanstvene opreme ili opreme srednje vrijednosti.
 
 
P: Vezano za troškove diseminacije: u te troškove ulazi i trošak publiciranja radova s otvorenim pristupom, isključivo u vodećim časopisima do 10.000,00 kn godišnje (prema uputama). Međutim, ovaj iznos nije primjenjiv za sva područja istraživanja. Područje mog istraživanja je biomedicina i iznosi troškova objavljivanja u takvim vrstama časopisa nisu ispod oko 14.000,00 po radu. Je li moguće ipak povećati taj iznos na 20.000,00 kn godišnje. Ovim limitom od 10.000,00 kn ne možemo objavljivati u konkurentnim časopisima.
O: Natječajem je definirano da je do 10.000,00 kn po godini najviši dozvoljen iznos za troškove naknade za objavu radova s otvorenim pristupom u vodećim časopisima u području istraživanja.
 
P: Koji je maksimalni iznos ukupnih sredstava predviđenih za jednu godinu projekta?
O: Najveći iznos financiranja (za svih pet godina) za jedan projekt je do 2.000.000,00 kuna, odnosno za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 1.500.000,00 kuna.
Preporučljivo je da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnog prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili izvrsnost projekta.
 
 
P: Planiram kupiti uređaj cijene do 400,000 kn te drugi uređaj cijene 120,000kn. Da li je to moguće, ako u uputama piše da iznos za opremu ne može preći 400,000kn?
O: Odgovor se već nalazi na mrežnoj stranici Zaklade.


15. 03. 2019.

P: Je li prihvatljiv trošak usavršavanja na stranim institucijama u trajanju od 14 dana doktoranda koji je asistent na fakultetu i financira se iz drugih izvora, ali čini istraživačku skupinu projekta?
O: Prihvatljiv je.
 
P: S obzirom da stručno usavršavanje može trajati do maksimalno dva tjedna u jednom navratu, može li se ono održati svake projektne godine ili čak dva puta u jednoj godini (ako ide samo jedna osoba po usavršavanju)? Naravno, ukoliko financijska ograničenja u toj kategoriji to dopuštaju.
O: Iz sredstava projekta moguće je pokriti troškove usavršavanja u trajanju do dva tjedna, ali ako je potrebno da usavršavanje traje dulje, ostatak je moguće pokriti iz drugih sredstava. Također je moguće predvidjeti više odlazaka na usavršavanje na istu organizaciju, a opravdanost tih odlazaka procijenit će panel za vrednovanje.

12. 03. 2019.

P: 1. Do koje ukupne cifre se može kupovati oprema, pošto ste naveli da je maksimum za jedan aparat 400,000kn.
2. Da li je neophodno imati 3 ponude za svaki aparat vrijedan više od 35,000kn?
O: 1. Prema Uputama, str. 26. u kategoriji 3. Oprema, nije prihvatljiva nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna, što se odnosi na cijenu pojedinačnog komada opreme.
2. U slučaju da za određenu opremu nije moguće prikupiti tri ponude moguće je dostaviti manji broj ponuda uz pojašnjenje o odstupanju.
 
P: Da li u konačni obračun tj. popis svih troškova tijekom 5 godina, upisujem i plaću doktoranda kojeg mislim zaposliti i kako se to regulira?
O: Troškovi plaće doktoranda moraju biti navedeni u financijskom planu, ukoliko se doktorand zapošljava iz sredstava projekta. Iznose plaće doktoranda je potrebno prilagoditi važećem koeficijentu za radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti. Ukupan iznos plaće doktoranda obuhvaća i trošak prijevoza na posao i s posla te materijalna prava utvrđena kolektivnim ugovorom.
 
P: Jesam li dobro shvatila da se doktorandu ne može financirati usavršavanje u inozemstvu duže od 14 dana?
O: Prihvatljivi su troškovi usavršavanja do 14 dana.
 
08. 03. 2019.

P: Poštovani, zanima me kolika je maksimalna cijena za novi aparat ili mašinu koji dolazi u obzir. Da li je moguće priložiti ponudu za aparat koji npr. košta 500 000 kn?
O: Prema Uputama, str. 26. u kategoriji 3. Oprema, nije prihvatljiva nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna, što se odnosi na cijenu pojedinačnog komada opreme.
 
P: Pod “4) DISEMINACIJA I SURADNJA, usavršavanje za voditelja projekta i članove istraživačke grupe (prijevoz, smještaj, dnevnice, naknada za pohađanje tečaja, seminara, treninga, radionice)11, 11 Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom do 14 dana…”, tko sastavlja (prijavitelj projekta ili institucija gdje će se vršiti usavršavanje), čiji su potpisi potrebni i gdje se prilaže jasni cilj i program usavršavanja?
O: Ako usavršavanje podrazumijeva organizirane radionice i treninge s unaprijed definiranim programom, prilaže se navedeni program. Ako se radi o usavršavanju na suradnim ustanovama, program osmišlja voditelj projekta i voditelj usavršavanja ovisno o potrebama. Planirano usavršavanje se navodi u Radnom planu, a potvrde obavljenog usavršavanja i detaljni programi prilažu se izvješću. 
 
P: Da li ovaj natječajni rok predviđa obavezno sufinanciranje institucije prijavitelja?
O: Prema Uputama, troškovi sufinanciranja organizacije nisu više uvjet natječaja. Svi uvjeti natječaja definirani su na web stranici Zaklade u dokumentu „Upute za predlagatelje projektnih prijedloga“.