Odgovori na upite PZS 2019

Odgovori na upite objavljivat će se jednom tjedno. U slučaju da se zaprimi više upita jednakog sadržaja, odgovor će biti objavljen samo jednom.

Suvoditelj

Podnositelj

Suradnici

Zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranada

Prihvatljivost troškova

Natječajna dokumentacija


Suvoditelj

16. 11. 2018.

1. Ja sam pripadnik hrvatskog naroda, ali nemam državljanstvo u ovom trenutku. Trebao bih predati dokumente u veljači sljedeće godine i vjerojatno dobiti državljanstvo tijekom 2019. Je li potrebno predočiti dokumente koji dokazuju pripadnost hrvatskom narodu (i koje), s obzirom da prigodom predaje aplikacije još neću službeno imati hrvatsko državljanstvo.
Potrebno je priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili nacionalnosti. Postupak dokazivanja nacionalnosti pojašnjen je u odgovoru na upit u kategoriji Suvoditelj 24. 10. 2018., pitanje 2.

2. Htio bih aplicirati s hrvatskim kolegama na dva različita projekta u suradnji s istom institucijom. Je li to moguće, ili je podnošenje projektnih prijedloga ograničeno samo na jedan projekt. Trenutno sam suradnik samo na jednom HZZ projektu, koji treba završiti 2019.
Znanstvenik može biti prijavljen u statusu suvoditelja samo na jednome projektnom prijedlogu u okviru natječajnog roka, a u statusu suradnika na najviše dva projektna prijedloga.

31. 10. 2018.

1. Moze li se na projekt Preko granice (UKF) prijaviti znanstvenik hrvatskog porijekla iz diaspore koji je vec prije 10 godina sudjelovao u tom programu ali s drugim znanstvenikom iz Hrvatkse?
Svi uvjeti koje suvoditelj mora ispunjavati navedeni su u poglavljima 5. 2. i 5. 4. Natječaja za prijavu projektnih prijedloga. Nema ograničenja vezano uz prijavu znanstvenika koji su bili uključeni na završene projekte UKF-a i HRZZ-a kao suvoditelja.
 
2. I would like to enquire about the program for funding of projects via the "Program suradnje s hrvatski znanstvenicima u dijaspori". I would be interested in applying as I have had preliminary discussion with a researcher at a Croatian institute and we see the potential of a collaboration between a project in Croatia and the project which I work on in Canada.  I would like to understand if I am eligible to apply.  I am a Canadian citizen and Croatian citizen. I am a Research Associate  and I am employed on a year-to-year contract by a research grant holder at the university.  The research grant holder is a faculty member but I am not a faculty member.  At my institution, I understand that I would be eligible to obtain my own funding to support a research project.   
Please let me know if you require additional information to determine if I am eligible to apply for funding.
According to the Call for Proposals, the Project Co-leader is not required to be permanently employed at the foreign scientific organization, but with respect to the Letter of Commitment signed by the organization that employs him/her, the organization declares that the Project Co-leader will be able to devote sufficient working time to the project funded by the Croatian Science Foundation. Therefore, it is expected that the Project Co-leader would be employed at this organization at least by the end of the project duration.
Additionally, it has to be taken into account that the Project Co-leader shall be evaluated based on the criteria stated in the Individual Evaluation Form, published within the Call.
Finally, only scientists employed at a public university or a public research institute in the Republic of Croatia or other organizations that perform scientific activity and are registered in the Register of Scientific Organizations of the Ministry of Science and Education are eligible applicants to this Call.


24. 10. 2018.

1. Da li u projetnom prijedlogu mogu biti dva suvoditelja iz inozemstva + suvoditelj iz RH?

Svaki projektni prijedlog mora imati točno jednog voditelja (iz RH) i jednog suvoditelja (iz inozemstva), a ostali mogu biti suradnici.

2..Za suvoditelja projekta predložio bih kolegu iz Njemačke koji zbog zakonskih regulativa i poslovanja u Njemačkoj nije u mogućnosti imati dvojno državljanstvo, radi čega je zatražio otpis iz našeg sustava te se od tada u našoj zemlji vodi kao stranac. S obzirom da ste naveli u tekstu natječaja da se može priložiti potvrda o državljanstvu ili nacionalnosti, zanima me koji dokumente kao dokaze o nacionalnosti prihvaćate kao valjane? U policijskoj upravi su mi pojasnili da se nacionalnost dokazuje ovjeravanjem izjave i ovjeravanjem kod javnog bilježnika uz pratnju dva svjedoka (uz eventualan prikaz nekog dokumenta u kojem je vidljiva izjava o nacionalnoj pripadnosti npr. radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe itd.). Zanima me dali je potvrda o nacionalnosti na ovakav način valjana potvrda u svrhu prijave na vaš natječaj?
Opisana potvrda o nacionalnosti predstavlja valjanu potvrdu u svrhu prijave na natječaj „Znanstvena suradnja“.

3. Dali moze vanjski hrvatski partner biti project leader a hrvatski partner (IRB) co-leader kao sto smo imali u UKF.
Voditelj projekta mora biti s hrvatske znanstvene organizacije, a suvoditelj s inozemne znanstvene organizacije.

17. 10. 2018.

1. Mora li znanstvenik iz dijaspore biti isključivo zaposlen na javnom sveučilištu u stranoj državi ili može biti znanstveni istraživač primjerice u istraživačkom centru pri nekoj kompaniji?
Suvoditelj mora biti zaposlen na znanstvenoj organizaciji i mora postojati suradnja s tom organizacijom u sklopu projekta, što će njegova matična organizacija dokazati Pismom obveze (Letter of Commitment). Natječajem nije propisano da znanstvena organizacija mora biti javno sveučilište.
 
2. Smije li znanstvenik iz dijaspore sudjelovati kao suvoditelj na više od jedne projektne prijave?
Znanstvenik iz dijaspore može biti u statusu suvoditelja u okviru samo jednog projektnog prijedloga. Dodatno,  može biti u statusu suradnika u okviru još jednog projektnog prijedloga u okviru ovog natječaja.
 
3. Da li suvoditelj treba biti stalno zaposlen u inozemnoj znanstvenoj organizaciji ili može biti zaposlen na projektu (npr. kao postdoc fellow)? 
Uvjetima natječaja nije propisano da suvoditelj mora biti stalno zaposlen na inozemnoj znanstvenoj organizaciji, ali s obzirom na to da se Pismom obveze (Letter of Commitment) inozemna organizacija na kojoj je zaposlen obvezuje na to da će suvoditelj tijekom trajanja projekta moći izdvojiti dovoljno radnog vremena za rad na projektu, njegovo zaposlenje na toj organizaciji treba trajati najmanje koliko i projekt. Dodatno je potrebno uzeti u obzir da se suvoditelj projektnog prijedloga vrednuje na temelju kriterija dostupnih u obrascu Individual Evaluation Form, koji se primjenjuju i na podnositelja projektnog prijedloga.

4. Iz natječaja nije jasno može li isti biti suvoditelj na dva projekta ili može biti suvoditelj na jednom i suradnik na drugom. Stranica 6, pod 5.4. Dodatni kriteriji za prijavu stoji: "Za suradnike i suvoditelje vrijedi pravilo HRZZ-a koje se primjenjuje i na drugim natječajima: istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta."
Znanstvenik iz dijaspore može biti u statusu suvoditelja u okviru samo jednog projektnog prijedloga. Dodatno,  može biti u statusu suradnika u okviru još jednog projektnog prijedloga u okviru ovog natječaja.


Podnositelj

16. 11. 2018.

1. Bio sam voditelj UKF projekta koji je završio 2015. godine, a trenutno sam samo suradnik na jednom HRZZ projektu. Mogu li biti voditelj (prijavitelj) projekta?

Da. Ne postoje ograničenja vezana uz aktivnosti na završenim projektima, a znanstvenik može biti u ulozi voditelja ili suradnika na najviše dva HRZZ projekta u tijeku.


12. 11. 2018.

 1. Hoće li voditelj PZS biti prihvatljiv kao voditelj projekta izobrazbe doktoranda za dobivanje doktoranda?

Da.


24. 10. 2018.

1. Ja sam imala UKF projekt koji je zavrsio 2017. Dali imam pravo se prijavljivati na nadolazecem natjecaju u sklopu programa suradnje s dijasporom kojeg ce raspisati HRZZ.
Voditelji UKF i HRZZ projekata koji su završili ili završavaju do 30. 6. 2019. godine prihvatljivi su predlagatelji projektnih prijedloga na ovom natječaju.

2. Mogu li se voditelji i suradnici na Uspostavnim istraživačkim projektima čija provedba završava do 30. lipnja 2019. godine prijaviti na ovaj natječaj kao voditelji projekata?
Da, poštujući ograničenje o angažmanu na najviše dva projekta istovremeno (u što ne ulaze projekti koji završavaju do 30. 6. 2019. godine).

17. 10. 2018.

1. Može li voditelj tekućeg UKF projekta biti prihvatljiv podnositelj projektnog prijedloga na natječaj Program „Znanstvena suradnja“?
Prihvatljivi su podnositelji projektnih prijedloga za program „Znanstvena suradnja“ i voditelji UKF projekata koji završavaju do 30. 6. 2019.


Suradnici

24. 10. 2018.

1. Da li osim suvodtielja može biti i suradnik iz inozemstva (takđer dijaspora) koji ne radi na istoj instiuciji kao i suvoditelj?
Suradnici mogu biti s bilo koje organizacije iz inozemstva.

2. Ako je znanstvenik, potencijalni voditelj/suradnik na navedenom novom natječaju, već suradnik na dva HRZZ projekta (IP-01-2018, IP-09-2014; potonji završava 31.8.2019) da onda ne može sudjelovati ni u kojoj ulozi na tom novom natječaju? Ovdje se postavlja dodatno pitanje: Zašto je određen baš 30. lipanj 2019. kada je poznato da projekti unutar poziva IP-09-2014 završavaju u periodu od lipnja do listopada 2019?
U prvoj verziji dokumentacije koja je objavljena na mrežnoj stranici naveden je datum 30. lipnja 2019. zbog planiranog početka projekata u drugoj polovici 2019. godine te očekivanog trajanja postupka evaluacije projektnih prijedloga. S obzirom na to da će konačne verzije datuma biti navedene u konačnoj (obvezujućoj) verziji dokumentacije, moguće je da će doći do određenih odstupanja i pomicanja datuma. Prema trenutno određenom datumu spomenuti znanstvenik ne bi mogao biti ni u jednom statusu na ovom natječajnom roku.

3. Ako je znanstvenik, potencijalni suradnik na navedenom novom natječaju, već suradnik na jednog HRZZ projekta (IP-01-2018) te prijavitelj na natječaj HRZZa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-09-2018) - evaluacija je trenutno u tijeku) da onda ne može sudjelovati ni u kojoj ulozi na tom novom natječaju?
Predlagatelji prijavljeni na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ prihvatljivi su predlagatelji projektnih prijedloga i suradnici na ovom natječajnom roku te prijava na spomenuti natječaj ne ulazi u ograničenje o sudjelovanju na najviše dva projekta istovremeno. U spomenutom bi slučaju znanstvenik bio prihvatljiv suradnik.


Zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranada

12. 11. 2018.

 1. Mogu li se na projektu zaposliti dva doktoranda umjesto doktoranda i postdoktoranda?

Na svaki je projekt potrebno zaposliti najmanje dva mlada znanstvenika od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali mogu biti doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Dakle, moguće je zaposliti dva doktoranda.

2. Hoće li u Programu suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ biti moguće zapošljavati strane državljane kao doktorande i postdoktorande? Postoji uvijek potencijalni problem pronalaženja odgovarajućih kandidata u Hrvatskoj u trenutku kada projekt kreće i odobrena su sredstva za financiranje.

Za zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na koji se mogu prijaviti i strani državljani. Na javnom je natječaju potrebno odabrati najboljega kandidata, što može biti i strani državljanin.

3. Obzirom na zapošljavanje doktoranda i postdoktoranada na projektu i njihovu vrlo važnu ulogu 100% počinje li projekt s danom njihovog zapošljavanja? Ukoliko doktorand i postdoktorand nisu zaposleni na Instituciji, potreban je relativno dug period do njihovog zaposlenja, što može značajno utjecati na poslove na projektu.

Početak projekta nije vezan uz zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda, zapošljavanje treba biti predviđeno radnim planom projekta te se time treba voditi pri provedbi projekta i zapošljavanju. Zapošljavanje ne mora biti od prvog mjeseca projekta, ali doktorand mora biti zaposlen tijekom prvih šest mjeseci provedbe projekta. Poslijedoktorand se zapošljava na razdoblje od najviše dvije godine. Za zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj te se obvezno radi o novom zapošljavanju (u protivnome trošak neće biti prihvatljiv).

 

Prihvatljivost troškova

12. 11. 2018.

1. Jesu li prihvatljivi troškovi dolaska suvoditelja projekta na sastanke u HR, te posjeta voditelja instituciji suvoditelja? Jesu li prihvatljivi troškovi bilo kojeg suradnika na projektu (bilo iz HR ili iz inozemstva) za sudjelovanje na znanstvenim skupovima i kongresima?

U okviru projekata financiranih u sklopu Programa znanstvene suradnje putni troškovi u trajanju do mjesec dana mogu se planirati za sve članove projektnog tima. Tu su uključene posjete suradničkim organizacijama, sudjelovanje na sastancima u vezi projekta, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i predavanjima itd.

Za suvoditelja i suradnike iz organizacije u inozemstvu mogu se planirati putovanja do mjesec dana u Republiku Hrvatsku s ciljem prijenosa znanja, novih metoda i tehnologija.

Kratkoročna mobilnost odnosno putovanja do najviše 6 mjeseci može se planirati samo za novozaposlene doktorande i poslijedoktorande na inozemnu znanstvenu organizaciju s kojom je ostvarena suradnja na projektu, tj. na kojoj je zaposlen suvoditelj predloženog projekta.

24. 10. 2018.

1. Zanimalo bi me kako će biti regulirano plaćanje školarina doktorandima s obzirom da ta stavka nije navedena u dozvoljenim troškovima u ovoj verziji teksta natječaja, te dali će dozvoljeni troškovi uključivati i kratkoročne boravke ostalih sudionika na projektu (pored doktoranada).
Prema uvjetima natječaja matična organizacija zaposlenja doktoranda mora dati pismenu garanciju da će osigurati sredstva za trošak doktorskog studija. Sukladno uvjetima natječaja trošak školarine nije prihvatljiv iz sredstava projekta.
Sukladno uvjetima natječaja, kratkoročna mobilnost može se planirati samo za novozaposlene doktorande i poslijedoktorande na inozemnu znanstvenu organizaciju s kojom je ostvarena suradnja na projektu, tj. na kojoj je zaposlen suvoditelj predloženog projekta.

Natječajna dokumentacija

16. 11. 2018.

1. Jedan od uvjeta koji treba zadovoljiti podnositelj projektnog prijedloga jeste iskustvo u vođenju projekata, pri čemu u popratnoj dokumentaciji – Obrascu za životopis voditelja projekta stoji: ''Navedite podatke o istraživačkim projektima koje ste vodili ili ste u njima sudjelovali. Uključite naziv, mjesto, trajanje projekta, vrijednost projekta.'' U svrhu dokazivanja iskustva vođenja projekta, smatra li se dovoljnim iskustvom:
  • vođenje projekta npr. Europskog socijalnog fonda ili TEMPUS-a, kojemu glavni cilj nije istraživanje a gdje je institucija podnositelja bila glavni korisnik ili prijavitelj projekta?
  • vođenje projekta npr. Europskog socijalnog fonda ili TEMPUS-a, kojemu glavni cilj nije istraživanje a gdje je institucija podnositelja bila partner na projektu?
  • vođenje znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (1990.-2013.)?
  • vođenje istraživačkog projekta financiranog sredstvima institucije a porijeklom sredstava višegodišnjeg institucionalnog financiranja znanosti?
Napomena:
Ova dokazana profesionalna iskustva pratilo bi iskustvo u istraživačkim projektima u kojima je podnositelj sudjelovao a bez da je bio voditelj projekta.

 
Iskustvo vođenja prethodnih projekata odnosi se prvenstveno na istraživačke projekte. Molimo Vas da o tome vodite računa pri navođenju projekata - tu svakako ulaze projekti MZO-a, projekti HRZZ-a i UKF-a, te svi istraživački projekti financirani iz drugih izvora (npr. ERC, Horizon 2020, NEWFELPRO). Relevantnost navedenih podataka procjenjivat će međunarodni recenzenti i panel za vrednovanje.